Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Nienaszowie

Stołówka szkolna

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM ŻMIGRODZIE

 

Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) - art. 106 ust. 2 i 3 w związku z art. 4 pkt. 1, art. 10 ust. 1 pkt. 1 i art. 29 ust. 1 pkt. 2 i 3

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, przy Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie funkcjonuje stołówka. Stołówka przygotowuje obiady dla uczniów Szkół Podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród. Niniejszy regulamin określa zasady odpłatności i warunki korzystania przez uczniów ze stołówki szkolnej.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej.
 3. Korzystanie z obiadów jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i jest wiążące do momentu rezygnacji.
 4. Korzystanie z obiadów możliwe jest po trzech dniach od zgłoszenia tego faktu intendentowi stołówki szkolnej.
 5. Rezygnację należy zgłosić minimum z pięciodniowym wyprzedzeniem w sekretariacie bądź w stołówce szkolnej.
 6. Aktualny jadłospis wywieszany jest na tablicy informacyjnej przy stołówce szkolnej oraz publikowany na stronie internetowej szkoły pod zakładką JADŁOSPIS.
 7. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych podczas przerw obiadowych, a w przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, wyjść do kina, na basen itp. obiad wydaje się w godzinach ustalonych z wychowawcą klasy.
 8. W dni wolne od zajęć lekcyjnych stołówka jest nieczynna.
 9. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej wywieszone są na tablicy informacyjnej w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie na jadalniach Szkół korzystających z obiadów oraz na stronie internetowej szkoły zs-nowyzmigrod.edu.pl
 10. Odbiór posiłków dla uczniów nieobecnych odbywa się w szkole, do której uczęszcza uczeń, w ustalonych przez dyrektora danej placówki godzinach. W Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie w godzinach 12:00-13:00

 

§ 2

Uprawnienia do korzystania ze stołówki

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 1. uczniowie szkół wnoszący opłaty indywidualne,
 2. uczniowie szkół, których posiłki dofinansowuje GOPS,
 3. pracownicy zatrudnieni w kuchni i stołówce szkolnej,
 4. nauczyciele oraz inni pracownicy szkół wnoszący opłaty indywidualne za zgodą dyrektora szkoły.
 1. Zgłoszenia na obiady przyjmowane są w formie „Karty zgłoszenia ucznia na obiady”, która dostępna jest u dyrektorów poszczególnych szkół oraz intendenta.
 2. Zgłoszenia dokonują rodzice (prawni opiekunowie), wypełniając jednorazowo druk deklaracji, który należy złożyć u wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły.
 3. Ucznia objętego pomocą GOPSU reguluje odrębna forma zgłoszenia, na podstawie imiennych list przekazanych przez ośrodek pomocy społecznej.

§ 3 

Ustalanie wysokości opłat za posiłki

 1. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne.
 2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie i intendenta w porozumieniu z organem prowadzącym.
 3. Wysokość opłat za jeden posiłek jest podawana zarządzeniem dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie.
 4. W roku szkolnym 2020/2021 ceny obiadów zostały ustalone na poziomie:
 1. opłata za jeden posiłek dla ucznia – 3,5  zł,
 2. opłata za jeden posiłek dla pracowników – 7,00 zł,
 3. opłata za jeden posiłek wydane w pojemniku jednorazowym ze względu na nieobecność ucznia w szkole - 3,5 zł.
 1. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt tzw. wsadu do kotła.
 2. Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.
 3. Inne osoby, korzystające z posiłków w stołówce szkolnej za zgodą dyrektora szkoły, ponoszą pełne koszty, uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty utrzymania stołówki szkolnej, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej.
 4. W sytuacjach wzrostu kosztu w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

 § 4 

Wnoszenie opłat za posiłki 

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do terminowego uiszczanie opłat za posiłki.
 2. Odpłatność za obiady uiszczana jest przelewem na rachunek bankowy 05 8636 1015 2004 1603 5542 0001 Bank Spółdzielczy w Rymanowie. W tytule należy umieścić imię i nazwisko dziecka, klasę i szkołe oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata,
 3. Opłatę wnosi się za cały miesiąc, od 1 do 10 dnia miesiąca następnego, za który opłata jest wnoszona, (w którym nastąpiło wyżywienie).
 4. W sytuacji opłacenia obiadów dla ucznia w pełnej wysokości przed zakończeniem danego miesiąca, rodzicowi (opiekunowi prawnemu) nie będą zwracane pieniądze za ewentualną nieobecność dziecka i niewykorzystane z tego tytułu posiłki w przypadku nie zastosowania się przez rodzica (opiekuna prawnego) do wytycznych odnoszących się do zgłoszeń nieobecności uczniów uregulowanych w § 6 niniejszego Regulaminu.  
 5. W przypadku uchylania się od regulowania płatności za posiłki dyrektor podejmuje następujące kroki:
 1. telefonicznie lub ustne upomnienie rodzica przez intendenta,
 2. jeśli to nie przynosi skutku po 3 dniach – pisemne wezwanie rodzica (prawnego opiekuna) do zapłaty za potwierdzeniem odbioru.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zgłoszonych na piśmie dyrektorowi przez opiekunów dzieci, może on przedłużyć termin płatności za obiady bądź rozłożyć zaległości na raty.
 2. Zaległości w płatnościach w terminie nie dłuższym niż 5 dni, po pisemnym wezwaniu, skutkuje wstrzymaniem wydawania obiadów do czasu uregulowania należności.
 3. Zaległość w płatnościach w terminie wynoszącym więcej niż 14 dni, po pisemnym wezwaniu, skutkuje skreśleniem z listy uczniów korzystających z obiadów.
 4. O wszelkich zmianach w terminach korzystania z obiadów, zmianie danych umieszczonych w Deklaracji należy poinformować intendenta telefonicznie pod numerem 13 441 50 31.

§ 5 

Zwolnienie z opłat za posiłki 

Dyrektor szkoły, na podstawie decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie lub w uzasadnionych przypadkach zwalnia rodziców/opiekunów prawnych ucznia z całości lub z części opłat za korzystanie z posiłków. 

§ 6 

Zwroty za niewykorzystane obiady i rezygnacja z obiadów

 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić, jeżeli nieobecność dziecka na obiadach zostanie zgłoszona najpóźniej do godziny 8:00 na trzy dni przed dniem nieobecności dziecka telefonicznie do Dyrektora Szkoły.  Wyznaczona osoba przekazuje niezwłocznie  informacje o nieobecności dziecka intendentowi Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie (najpóźniej do godziny 9:00).
 2. Jednodniowe nieobecności ucznia, muszą być zgłaszane, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
 3. Podczas nieobecności dziecka w szkole i zgłoszenia tego faktu do dyrektora swojej szkoły dopuszczalnym jest wydanie rodzicowi/opiekunowi prawnemu obiadu w pojemniku jednorazowego użytku. Odbiór obiadów możliwy jest na stołówce szkoły macierzystej, do której uczeń uczęszcza.
 4. Powstałe wskutek niezgłoszonych nieobecności nadwyżki wydawane są w postaci dokładek dla uczniów korzystających ze stołówki.
 5. Rozliczenia i zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki w miesiącu czerwcu dokonuje się najpóźniej do 30 czerwca danego roku. 
 6. W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic (prawny opiekun) ucznia powinien zgłosić ten fakt osobiście, telefonicznie lub pisemnie wychowawcy bądź dyrektorowi szkoły z conamniej pięciodniowym wyprzedzeniem.
 7. W przypadku niezgłoszenia nieobecności ucznia na obiedzie w wymaganym czasie, intendent będzie robił naliczenie za posiłek dziecka w danym dniu.
 8. W przypadku planowanej zorganizowanej nieobecności uczniów w szkole np. wycieczki, wychowawca ma obowiązek zgłosić ten fakt intendentowi, co najmniej pięć dni wcześniej.

§ 7 

Zasady zachowania na stołówce 

 1. Osoby spożywające posiłek mają obowiązek:
 1. Zachowania przepisów BHP, zwłaszcza ostrożności przy wydawaniu gorących posiłków
 2. zachowania czystości, a w szczególności powinny przed posiłkiem umyć ręce,
 3. kulturalnego spożywania posiłków,
 4. zachowania ciszy podczas spożywania posiłków,
 5. kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i personelu kuchni i stołówki,
 6. używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 1. Zabrania się na stołówce szkolnej:
 1. pobytu osób nieuprawnionych, w tym rodziców i prawnych opiekunów dzieci,
 2. wnoszenia na stołówkę własnych naczyń, sztućców i własnych środków spożywczych,
 3. popychania, szarpania, biegania,
 4. niszczenia mienia stołówki, korzystania z urządzeń technicznych, tj. telefony, tablety, laptopy, itd.
 1. W stołówce szkolnej przebywają tylko uczniowie, którzy mają wykupione obiady.
 2. Przy okienku „wydawania obiadów” uczniowie ustawiają się w kolejności przybycia.
 3. Nie wolno rezerwować miejsc koleżankom i kolegom.
 4. Po spożyciu posiłku brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 5. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
 6. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.
 7. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej. 
 8. Przerwę obiadową wyznacza klasie wychowawca po konsultacji z intendentem szkoły.
 9. Stołówka wydaje obiady od godziny 11:00 do godziny 13:30.
 10. Uczeń, który nie zjadł obiadu na swojej przerwie obiadowej lub musi wcześniej wyjść ze szkoły (konkursy, turnieje, wyjścia klasowe) je obiad w innych godzinach.
 11. W przypadku skróconych lekcji godziny wydawania obiadów ulegają zmianie, o tym fakcie dyrektor szkoły informuje intendenta z dwudniowym wyprzedzeniem.
 12. Uczniowie będący przed zajęciami lub po ich zakończeniu mogą korzystać z obiadów poza przerwami, jednakże wyłącznie w godzinach pracy stołówki.
 13. Wszelkie problemy na stołówce zgłaszamy w okienku pracownikowi kuchni.


§ 8 

Postanowienia końcowe

 1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie.
 2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor w postaci pisemnego aneksu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY

Tylko wypełnienie i złożenie dokumentu w szkole upoważnia Państwa dziecko do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie.

Deklarację należy dostarczyć do wychowawcy lub Dyrektora swojej Szkoły.

 

 

Imię i nazwisko Ucznia................................................................................, klasa ................

PESEL Ucznia ........................................................................................................................

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna.......................................................................................

Telefon kontaktowy do Rodzica/Opiekuna...........................................................................

Nr rachunku bankowego, na który będą kierowane zwroty nadpłat

...................................................................................................................................................

 

 

Zasady korzystania z usług stołówki

 

 1. Cena jednostkowa za obiad (zupa, drugie danie) wynosi 3,50 zł.
 2. Płatności dokonywane są do 10 dnia miesiąca następnego, za który opłata jest wnoszona, (w którym nastąpiło wyżywienie), w kwocie podanej na stołówce szkolnej oraz stronie internetowej szkoły.

 

Kwotę należy wpłacić na konto szkoły:

Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy Żmigród

05 8636 1015 2004 1603 5542 0001 Bank Spółdzielczy w Rymanowie

W tytule należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz  miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

 

 1. Nieobecności należy zgłaszać dyrektorowi szkoły, najpóźniej do godziny 8:00 na trzy dni przed dniem nieobecności dziecka.
 2. Tylko zgłoszone nieobecności skutkują pomniejszeniem należności.
 3.  Pomniejszenie należności za zgłoszony odpis zostaje naliczony tylko i wyłącznie przez intendenta Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie.
 4. Rezygnację z usług stołówki należy zgłosić z siedmiodniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej.
 5. W przypadku braku pisemnej rezygnacji, Rodzic/Opiekun zobowiązany jest opłacić obiady na kolejny miesiąc.
 6.  Zmiany w pw. zasadach zostaną opublikowane na stronie internetowej. Pełna wersja regulaminu dostępna jest na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie.

 

Deklaracja

 

 1. Potwierdzam, że zapoznałem/am się z zasadami korzystania z usług stołówki szkolnej opisanymi wyżej i akceptuję je w całości.
 2. Deklaruję korzystanie z obiadów w roku szkolnym 2020/2021 na powyższych zasadach (szerzej opisanych w Regulaminie stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie).
 3.  Zobowiązuję się do terminowego dokonywania wpłat.

 

 

Data...................................,

 

czytelny podpis Rodzica/Opiekuna...........................................................................

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Fundusze Europejskie

Iga Wygnał- zbiórka charytatywna